Kedves Barátunk! 

Az Ady Endre Általános Iskola Gyál legkeresettebb oktatási intézménye. Büszkék vagyunk a gyermekközpontú nevelésre, a színvonalas oktatásra, melynek köszönhetően a tanulmányi versenyeken is eredményesek vagyunk. Büszkék vagyunk nyelvi tagozatunkra, gazdag szabadidős programkínálatunkra, tiszta, kulturált, korszerű környezetünkre! Mindarra, amit az „Ady” elért, ami az „Ady” szervezeti kultúrájaként írható le, ami jól működő, élő közösséggé tesz bennünket! Büszkék vagyunk a négy évtized alatt létrehozott értékeinkre, hagyományainkra, de arra is, hogy tevékenységünket áthatja az innováció. A folyamatos fejlesztés egyik fontos lépése volt a honlap megújítása. Hiszem, hogy iskolánk közösségi oldala értékes csatornája lesz az „adys családon” belüli információcserének, itt böngésző vendégeink pedig még teljesebb képet kapnak életünkről.         

                                                                                                                                                                                                                                Gazdikné Kasa Csilla

                                                                                                                                                                                                                                 igazgató

 

 

Ady Endre Általános Iskola
Cím: 2360 Gyál, Ady Endre u. 20.

Titkárság telefonszáma: 29/ 340 140 /11 mellék
Fax: 29/ 345 554
E-mail: iskola@ady-gyal.hu

Igazgató: Gazdikné Kasa Csilla
telefonszáma: 29/ 340 140 / 12 mellék
E-mail: kasa@ady-gyal.hu

Gazdasági iroda tel: 29/ 342 744 vagy 29/ 340 140 / 15 mellék
E-mail: gazdasagi@ady-gyal.hu

Könyvtár telefonszáma: 29/ 340 140 / 14 mellék

További mellékek az iskolán belül:

13 fax
16 igazgatóhelyettesi iroda
17 porta
18 pénztár

 

 

 


Ady Endre Általános Iskola Gyál nagyobb térképen való megjelenítése

Gyáli Ady Endre Általános Iskola

Különös Közzétételi Lista

2016/2017. tanév

 

  1. A felvételi lehetőségek

Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket:

Kivonat a pedagógiai programból:

1.6. Az iskolába átjelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei

Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet a járási hivatal határoz meg – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.

A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:

 a tanuló anyakönyvi kivonatát;

 a szülő személyi igazolványát;

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.

Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét.

Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend tartalmazza.

A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.

Kivonat a házirendből:

5.4. A beiskolázás során az iskolába felvételt kérő gyermekekről az igazgató a jogszabályok előírásainak megfelelően dönt. Amennyiben sorsolásra van szükség, azt az iskola előre meghirdetett időpontban, nyilvánosan, az igazgató, az igazgatóhelyettesek, az alsós munkaközösség-vezető és a szülői munkaközösség képviselője jelenlétében bonyolítja le.

 

 

2. Abeiratkozásra meghatározott idő, és a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

A beiratkozás várható időpontja: 2017. április

A fenntartó által engedélyezett osztály

sorszáma

típusa/neve

létszáma

1.

1.a

25

2.

1.b

25

3.

1.c

25

 

 

3. Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a térítési díjának, a tandíjának és egyéb díjak mértékét nevelési évenként egy főre

Intézményünkben térítési díjat, tandíjat és egyéb díjat nem kérünk

 

 

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések

Az értékelés

ideje

nyilvános megállapítása

-

-

 

 

5. Aköznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

A vizsgálat, ellenőrzés

ideje

az ellenőrzések megnevezése

nyilvános megállapítása

2015. 05. 26.

Kötelező tanügyi nyilvántartások vezetésére és valódiságára vonatkozó rendelkezésekben előírtak megtartásának helyszíni hatósági ellenőrzése

A Pest Megyei Kormányhivatal által végzett hatósági ellenőrzés a tanulók jogviszonyát, értékelését és minősítését érintő döntések, továbbá az igazolatlan hiányzások következtében hozott intézkedések jogszerűségére terjedt ki. Az előírt dokumentumokat a helyszíni ellenőrzés rendben találta, jogszerűtlenséget sehol nem állapított meg.

 

6. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése

Az ellenőrzés

ideje

nyilvános megállapítása

-

-

7. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Az ellenőrzés, vizsgálat

ideje

nyilvános megállapítása

 

-

 

8. Az intézmény nyitva tartása és az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események

Az intézmény a nyitva tartását az alábbi rend szerint határozza meg:

Kivonat a szervezeti és működési szabályzatból:

A Gyáli Ady Endre Általános Iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.30 órától este 19.30 óráig tart nyitva. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani.

 

A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények:

A rendezvény, esemény

időpontja

megnevezése

2016. 10. 24-28.

Projekthét

2016. 11. 24.

Városi szavalóverseny

2017. 02. 15.

Kistérségi idegen nyelvi vers- és prózamondó verseny

2017. 04. 26.

Városi „Szép olvasás” verseny

2017. 05. 20.

Családi nap

2017. 06. 16

Ballagás

 

 

9. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai - a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai: -

 

 

10. Aszervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

Pedagógiai program 2013

Házirend 2013

Szervezeti és működési szabályzat 2013.

 

 

11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

Sorszám

Pedagógus azonosító száma

Munkaköre

Végzettsége

Szakképzettsége

1.

72457289232

pedagógus

főiskola

biológia –kémia - számítástechnika szakos tanár

2.

74668252427

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító

3.

75694837366

igazgató-helyettes

főiskola

általános iskolai tanító, közoktatási vezető

4.

77687040272

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító, ének szakterület

5.

79031370402

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító

6.

75435331362

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító, fejlesztő pedagógus

7.

75605365436

pedagógus

főiskola

matematika-fizika szakos általános iskolai tanár

8.

78848956279

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító rajz és népművelés szakkollégiumi képzéssel

9..

78895649423

pedagógus

egyetem

német nyelv és irodalom szakos tanár

10.

72884625941

pedagógus

főiskola

testnevelés szakos tanár, sportedző, sportoktató

11.

71700334183

igazgató-helyettes

főiskola

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos tanár, közoktatási vezető

12.

73057045739

pedagógus

egyetem

okleveles magyartanár, játék és szabadidő-szervező tanár

13.

77064027792

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel

14.

76376167086

pedagógus

főiskola

magyar szakos általános iskolai tanár, drámapedagógus, orosz szakos tanár

15.

72860257705

pedagógus

főiskola

matematika-fizika szakos általános iskolai tanár, oktatástechnológus

16.

74016500361

igazgató

egyetem

közoktatási vezető, magyar szakos tanár, általános iskolai tanító közművelődés szakkollégiumi képzéssel, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

17.

72528891006

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító informatika műveltségi területen

18.

72335136557

pedagógus

egyetem

okleveles történelem szakos bölcsész és tanár

19.

73141615592

pedagógus

egyetem

orosz nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

20.

72909252003

pedagógus

főiskola

angol szakos nyelvtanár

21.

72950851919

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító

22.

72778805656

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi terület

23.

73807251919

pedagógus

főiskola

óvodapedagógus, általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi terület

24.

76065518891

pedagógus

főiskola

történelem szakos tanár

25.

73149732254

pedagógus

egyetem

okleveles történelemtanár, okleveles magyartanár

26.

73119855861

pedagógus

egyetem

okleveles biológiatanár, okleveles történelemtanár

27.

71684020079

pedagógus

egyetem

német szakos nyelvtanár, magyar szakos tanár, német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

28.

78939418040

pedagógus

egyetem

német nyelv és irodalom szakos tanár

29.

72528521014

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító matematika műveltségi területen

30.

72570882537

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító, természetismeret műveltségi terület

31.

78502486922

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen, óvodapedagógus

32.

72335137886

pedagógus

főiskola

földrajz-technika szakos tanár, földrajz szakos középiskolai tanár

33.

77698209182

pedagógus

egyetem

okleves testnevelés tanár

34.

73537799690

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító, testnevelés szakos tanár

35.

77004832524

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító matematika szakkollégiumi képzéssel

36.

78820793732

pedagógus

főiskola

tanító, angol szakos nyelvtanár

37.

75231750571

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel

38.

78766910041

pedagógus

egyetem

fizika szakos középiskolai tanár

39.

73159821240

pedagógus

főiskola

táncpedagógus

40.

76730340153

pedagógus

főiskola

ének-zene és matematika szakos általános iskolai tanár

41.

72916887333

pedagógus

főiskola

vizuális kommunikáció szakos tanár, rajz szakos középiskolai  tanár

42.

78840732743

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító, ének-zene műveltségi területen

43.

71533795401

pedagógus

egyetem

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, művelődésszervező, művelődési és felnőttképzési menedzser

44.

72950293460

pedagógus

főiskola

mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanár, biológia szakos általános iskolai tanár

45.

72938469189

pedagógus

főiskola

matematika-informatika szakos tanár

46.

72403219124

pedagógus

főiskola

matematika-testnevelés szakos általános iskolai tanár, sportedző

47.

71994136405

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító, fejlesztő pedagógus

48.

73179514443

pedagógus

főiskola

általános iskolai történelem szakos tanár

49.

72335138560

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi terület

50.

71565918350

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító

51.

75138707210

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen

52

73159399362

pszichológus

egyetem

okleveles pszichológus

 

 

 

12. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

A nevelő és oktató munkát segítők száma: 5. fő.

Sorszám

Munkaköre

Végzettsége

Szakképzettsége

1.

iskolatitkár

főiskola

kertészmérnök, iskolatitkár

2.

iskolatitkár

gimnáziumi érettségi

pénzügyi és számviteli ügyintéző

3.

pedagógiai asszisztens

főiskola

idegenforgalmi közgazdász

4.

pedagógiai asszisztens

gimnáziumi érettségi

 

5.

könyvtáros

főiskola

könyvtáros

 

 

13. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

Mérés-értékelés

megnevezése

Eredmények

2011. év

2012. év

2013.év

2014.év

2015. év

országos mérés matematika 6. évfolyam

1491

1476

1444

1499

1498

országos mérés matematika 8. évfolyam

1618

1649

1638

1610

1601

országos mérés szövegértés 6. évfolyam

1466

1474

1511

1501

1497

országos mérés szövegértés 8. évfolyam

1618

1625

1585

1556

1567

 

 

14. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

14.1. Kimaradási mutatók:

Megnevezés

Az intézmény kimaradási mutatói

2011.év

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

7. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 7. évfolyamból kimaradó tanulók száma

-

-

-

-

-

- 7. évfolyamból kimaradó tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

-

-

-

-

-

8. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 8. évfolyamból kimaradó tanulók száma

-

-

-

-

-

- 8. évfolyamból kimaradó tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

-

-

-

-

-

Az intézmény adatai:

-

-

-

-

-

- az intézményből kimaradó tanulók száma

-

-

-

-

-

- az intézményből kimaradó tanulók % (az intézményben tanulókhoz viszonyítva)

-

-

-

-

-

 

 

14.2. Lemaradási mutatók:

Megnevezés

Az intézmény lemaradási mutatói

2011.év

2012. év

2013. év

2014.év

2015. év

1. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 1. évfolyamból lemaradó tanulók száma

-

1

2

3

1

- 1. évfolyamból lemaradó tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

-

1.%

2 %

4%

1 %

2. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 2. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

1

-

-

-

-

- 2. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

1 %

-

-

--

--

3. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 3. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

-

-

-

1

-

- 3. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

-

-

-

1%

-

4. évfolyam adatai:

-

-

-

-

--

- 4. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

1

-

-

1

-

- 4. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

1 %

-

-

1%

-

5. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 5. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

2

-

-

-

--

- 5. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

2 %

-

-

-

-

6. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 6. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

-

-

-

-

-

- 6. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

-

-

-

-

--

7. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 7. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

-

-

-

1

 

- 7. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

-

-

-

 

-

8. évfolyam adatai:

-

-

-

-

--

- 8. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

-

-

-

-

-

- 8. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

-

-

-

-

-

Az intézmény adatai:

-

-

-

 

-

- az intézményben adott tanévben lemaradó tanulók száma

4

1

2

6

1

- az intézményben az adott tanévben lemaradó tanulók % (az intézményben tanulókhoz viszonyítva)

 

0,6 %

 

0,2 %

 

0,3 %

 

0,09%

0,01%

 

 

15. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások

Foglalkozás neve

Igénybevétel

Egyéb igénybevételi
feltétel leírása

 

Ingyenes

Térítéses

 

 

Alsóban

 

Környezetismeret

x

 

 

 

Báb

x

 

 

 

Kézműves

x

 

 

 

Mini-Lük

x

 

 

 

Mesezug

x

 

 

 

Rajz

x

 

 

 

Énekkar

x

 

 

 

Kölyök atlétika

x

 

 

 

 

Felsőben minden évfolyamon

 

Magyar korrepetálás

X

 

 

Magyar tehetséggondozás

X

 

 

Magyar előkészítő

X

 

 

Matematika korrepetálás

X

 

 

Matematika

X

 

 

Matematika előkészítő

X

 

 

Történelem

X

 

 

Német ország ismeret

X

 

 

Német nyelvvizsga előkészítő

X

 

 

Angol nyelvvizsga előkészítő

X

 

 

Kémia korrepetálás

X

 

 

Kémia tehetséggondozás

X

 

 

Földrajz korrepetálás

X

 

 

Informatika

X

 

 

Rajz

X

 

 

Színjátszó

X

 

 

Háztartástan

X

 

 

Frizbi

X

 

 

Tömegsport

X

 

 

           
 

 

 

16. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

16.1. Házi feladat szabályai

Kivonat a házirendből:

5.12.b. Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:

·         Ha alsó tagozatos vagy hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapsz sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.

·         Ha felső tagozatos vagy a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapsz sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.

·         A napi írásbeli házi feladat mennyisége annyi lehet tantárgyanként amennyit folyamatos és koncentrált munkával tíz perc alatt meg tudsz oldani.

·         Magyar irodalomból évente 4-5 alkalommal a fentinél több időt igénylő írásbeli munkát kaphatsz házi feladatként (pl. házi fogalmazás, műelemzés). Ilyenkor szóbeli feladatot külön nem kapsz.

·         A feladott szóbeli tanulás mennyisége mindig annyi, amennyit a tanmenet szerinti haladás egyik óráról a másikra megkíván. Összefoglalás, ill. témazáró dolgozatok előtt szükséges az egész témakör tananyagát átismételned.

16.2. Iskolai dolgozatok szabályai

Kivonat a házirendből:

5.12.a.  A témazáró dolgozatok időpontját egy héttel előbb közlik veled tanáraid. Egy nap legfeljebb két témazáró dolgozatot írattathatnak veled. A hatodik órában csak akkor kell témazáró dolgozatot írnod, ha az adott tárgyból az órarendben nincs 1-5. órád. Az írásbeli dolgozatokat kijavítva egy héten, rendkívüli esetben két héten belül megkapod a szaktanáraidtól.

 

 

17. Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

17.1. Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Kivonat a házirendből:

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek az évfolyamukra vonatkozó, a helyi tantervben előírt, adott tantárgyakra vonatkozó követelményekkel.

17.2. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Kivonat a házirendből:

5.10. Tanulmányaidat, személyedet érintő kérdésekről bármikor tájékoztatást kaphatsz az osztályfőnöködtől, szaktanáraidtól. Ha valamilyen okból kifolyólag osztályozó vizsgát kell tenned, akkor tanév végén, vagy augusztusban, a javító vizsgákkal egyidőben van rá lehetőséged. 

Az osztályozó vizsgára jelentkezni a szülő írásbeli kérelmével a szorgalmi időszakra, legkésőbb május 31-ig lehet.

A vizsga

megnevezése

tervezett ideje

félévi osztályozó vizsga

2017. január 25.

2017. január 26.

év végi osztályozó vizsga

2017. június 12.

2017. június 13.

javító- és különbözeti vizsga

2017. augusztus 23..

 

 

18. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

 

2016/2017. tanév

Iskolai osztály

Az osztályban tanulók száma

1.a

22 fő

1.b

24 fő

1.c

25 fő

2.a

32 fő

2.b

27 fő

3.a

26 fő

3.b

17 fő

3.c

26 fő

4.a

29 fő

4.b

25 fő

4.c

27 fő

5.a

29 fő

5.b

28 fő

5.c

29 fő

5.d

30 fő

6.a

29 fő

6.b

27 fő

6.c

22 fő

7.a

29 fő

7.b

19 fő

7.c

25 fő

8.a

27 fő

8.b

24 fő

8.c

26 fő

 

 

19. Továbbtanulási mutatók a 2015/2016. tanévben

 

8. osztályosok száma:                                          72  fő  (100 %)

Érettségit adó intézménybe felvettek:                 48 fő    (96 %)

            Ebből Gimnázium:                                         20 fő   (28 %)

Szakközépiskola:                                49 fő   (68 %)

 

Szakmunkásképző és szakiskola:                      3 fő     (4 %)

 

 

 

 

 

Kategória Cím A Verseny dátuma A verseny helyszíne
verseny Megyei idegen nyelvi vers- és prózamondó verseny 2017/04/05 - 14:00 Gödöllő
idegen nyelv Gödöllő Idegennyelvi vers- és prózamondó verseny 2017/04/05 (Egész nap) Gödöllő
Humán Iskolai szépolvasás verseny 2017/03/22 - 14:00 Gyáli Ady Endre Általános Iskola
Reál Bartók Informatika Verseny 2017/03/22 (Egész nap) Bartók Béla Általános Iskola
rajzverseny A " Lendületben Gyál 2017 " Garai jenő Városi rajzverseny eredményei 2017/03/22 (Egész nap) Bartók Béla Általános Iskola
sport Ócsai terematlétika verseny 2017/03/10 - 12:00 Ócsa
Humán Arany János vetélkedő 2017/03/02 - 14:00 Gyál
Humán Városi helyesírási verseny 2017/02/20 - 16:00 Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola
idegen nyelv Kistérségi idegen nyelvi vers- és prózamondó verseny 2017/02/15 - 15:00 Gyáli Ady Endre Általános Iskola
Humán Nemzeti értéktár vetélkedő2017 2017/02/11 (Egész nap) Cegléd
Városüzemeltetés nyitvatartása 2017. 10.01-től

templommaria képe
17/10/01 09:10
templommaria
Őszi papírgyűjtés

templommaria képe
17/09/10 22:09
templommaria
Diákigazolvány tájékoztatás

templommaria képe
17/08/23 08:08
templommaria
Idegennyelvi tankönyvek ára

templommaria képe
17/08/23 08:08
templommaria
Javító- és osztályozó vizsga

templommaria képe
17/08/18 14:08
templommaria
Tankönyvosztás

templommaria képe
17/08/18 14:08
templommaria
Tanévnyitó ünnepség

A tanévnyitó ünnepség időpontja 2017. 08.31. 18 óra.

2017 aug 31
templommaria képe
17/08/11 00:08
templommaria
Tanulói étkezéssel kapcsolatos tájékoztató

templommaria képe
17/07/14 13:07
templommaria
Ebédbefizetési tájékoztató a nyári napközihez

templommaria képe
17/06/16 06:06
templommaria
Révfülöpi tábor- támogatás

templommaria képe
17/06/14 18:06
templommaria
Nyári napközi napirendje

templommaria képe
17/06/09 20:06
templommaria
Taneszközlista

templommaria képe
17/06/09 20:06
templommaria
Leendő elsősök névsora

templommaria képe
17/06/07 12:06
templommaria
Ady Családi nap

https://www.youtube.com/watch?v=mmjJ24jhboE&t=8s

templommaria képe
17/05/18 09:05
templommaria
Nyári napközi

 

templommaria képe
17/05/18 00:05
templommaria
Ifjú Szívek Alapítvány-1%

 

Az Alapítvány neve: Ifjú Szívek Alapítvány

templommaria képe
17/05/10 21:05
templommaria
Szülői értekezlet 2017. május

Szülői értekezteletek

2017.05.08-tól 05.17-ig

2017 május 7
templommaria képe
17/05/02 12:05
templommaria
Tájékoztatás a hittan csoport módosítási lehetőségéről
templommaria képe
17/04/26 20:04
templommaria
Adysok Erdélyben, Ady Endre nyomában

templommaria képe
17/04/21 20:04
templommaria
Tankönyvrendeléssel kapcsolatos szülői tájékoztató

templommaria képe
17/04/06 20:04
templommaria
Megyei idegen nyelvi vers-és prózamondó verseny

 

Kovács Viktória képe
17/04/06 19:04
Kovács Viktória
Áprilisi ebédbefizetés változása

templommaria képe
17/03/08 22:03
templommaria
Elsős beiratkozás-információk

templommaria képe
17/03/08 22:03
templommaria
2016-os országos kompetenciamérés eredményei

templommaria képe
17/03/05 19:03
templommaria
Tájékoztatás a 2017. évi étkezés díjairól és a befizetési időpontokról

templommaria képe
16/12/05 23:12
templommaria
Márton-napi lámpás felvonulás

Kovács Viktória képe
16/11/07 08:11
Kovács Viktória
Városi ünnepség október 23-án

Kovács Viktória képe
16/11/07 08:11
Kovács Viktória
Az aradi vértanúkra emlékezünk

 

templommaria képe
16/10/05 07:10
templommaria
Szakkörök a 2016/2017-es tanévben
laszloblanka képe
16/09/30 13:09
laszloblanka
Elkezdődött a digitális jövő Gyálon

Kovács Viktória képe
16/09/10 11:09
Kovács Viktória
Elfelejtett jelszó

Mit tegyek, ha nem tudok belépni a honlapra?

templommaria képe
15/09/10 15:09
templommaria
Tájékoztatás az iskolai étkeztetés megrendeléséről a 2015/2016-os tanévben

juhaszkata72 képe
15/08/07 08:08
juhaszkata72
Hogyan óvjuk meg gyermekeinket a rosszindulatú idegenektől? - Szülői Klub

juhaszkata72 képe
15/05/06 08:05
juhaszkata72
SZÜLŐI KLUB

juhaszkata72 képe
15/04/21 14:04
juhaszkata72
Tankötelezett korú tanulók személyazonosító okmánnyal történő ellátásának feltételei

juhaszkata72 képe
15/04/15 07:04
juhaszkata72
Oktatási igazolvány = diákigazolvány nyomkövetése

juhaszkata72 képe
14/11/11 14:11
juhaszkata72
Tartalomszűrés az interneten avagy hogyan védjük meg gyermekeinket az internet veszélyeitől

juhaszkata72 képe
13/05/06 16:05
juhaszkata72
Iskolai élet a FACEBOOK oldalain

Az iskolai események a képre kattintva követhetőek: 

Kovács Viktória képe
12/05/08 05:05
Kovács Viktória
Emelt szintű idegen nyelvi oktatás

Ildikónéni képe
11/09/02 19:09
Ildikónéni