Kedves Barátunk! 

Az Ady Endre Általános Iskola Gyál legkeresettebb oktatási intézménye. Büszkék vagyunk a gyermekközpontú nevelésre, a színvonalas oktatásra, melynek köszönhetően a tanulmányi versenyeken is eredményesek vagyunk. Büszkék vagyunk nyelvi tagozatunkra, gazdag szabadidős programkínálatunkra, tiszta, kulturált, korszerű környezetünkre! Mindarra, amit az „Ady” elért, ami az „Ady” szervezeti kultúrájaként írható le, ami jól működő, élő közösséggé tesz bennünket! Büszkék vagyunk a négy évtized alatt létrehozott értékeinkre, hagyományainkra, de arra is, hogy tevékenységünket áthatja az innováció. A folyamatos fejlesztés egyik fontos lépése volt a honlap megújítása. Hiszem, hogy iskolánk közösségi oldala értékes csatornája lesz az „adys családon” belüli információcserének, itt böngésző vendégeink pedig még teljesebb képet kapnak életünkről.         

                                                                                                                                                                                                                                Gazdikné Kasa Csilla

                                                                                                                                                                                                                                 igazgató

 

 

Ady Endre Általános Iskola
Cím: 2360 Gyál, Ady Endre u. 20.

Titkárság telefonszáma: 29/ 340 140 /11 mellék
Fax: 29/ 345 554
E-mail: iskola@ady-gyal.hu

Igazgató: Gazdikné Kasa Csilla
telefonszáma: 29/ 340 140 / 12 mellék
E-mail: kasa@ady-gyal.hu

Gazdasági iroda tel: 29/ 342 744 vagy 29/ 340 140 / 15 mellék
E-mail: gazdasagi@ady-gyal.hu

Könyvtár telefonszáma: 29/ 340 140 / 14 mellék

További mellékek az iskolán belül:

13 fax
16 igazgatóhelyettesi iroda
17 porta
18 pénztár

 

 

 


Ady Endre Általános Iskola Gyál nagyobb térképen való megjelenítése

Gyáli Ady Endre Általános Iskola

Különös Közzétételi Lista

2016/2017. tanév

 

  1. A felvételi lehetőségek

Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket:

Kivonat a pedagógiai programból:

1.6. Az iskolába átjelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei

Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet a járási hivatal határoz meg – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.

A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:

 a tanuló anyakönyvi kivonatát;

 a szülő személyi igazolványát;

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.

Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét.

Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend tartalmazza.

A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.

Kivonat a házirendből:

5.4. A beiskolázás során az iskolába felvételt kérő gyermekekről az igazgató a jogszabályok előírásainak megfelelően dönt. Amennyiben sorsolásra van szükség, azt az iskola előre meghirdetett időpontban, nyilvánosan, az igazgató, az igazgatóhelyettesek, az alsós munkaközösség-vezető és a szülői munkaközösség képviselője jelenlétében bonyolítja le.

 

 

2. Abeiratkozásra meghatározott idő, és a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

A beiratkozás várható időpontja: 2017. április

A fenntartó által engedélyezett osztály

sorszáma

típusa/neve

létszáma

1.

1.a

25

2.

1.b

25

3.

1.c

25

 

 

3. Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a térítési díjának, a tandíjának és egyéb díjak mértékét nevelési évenként egy főre

Intézményünkben térítési díjat, tandíjat és egyéb díjat nem kérünk

 

 

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések

Az értékelés

ideje

nyilvános megállapítása

-

-

 

 

5. Aköznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

A vizsgálat, ellenőrzés

ideje

az ellenőrzések megnevezése

nyilvános megállapítása

2015. 05. 26.

Kötelező tanügyi nyilvántartások vezetésére és valódiságára vonatkozó rendelkezésekben előírtak megtartásának helyszíni hatósági ellenőrzése

A Pest Megyei Kormányhivatal által végzett hatósági ellenőrzés a tanulók jogviszonyát, értékelését és minősítését érintő döntések, továbbá az igazolatlan hiányzások következtében hozott intézkedések jogszerűségére terjedt ki. Az előírt dokumentumokat a helyszíni ellenőrzés rendben találta, jogszerűtlenséget sehol nem állapított meg.

 

6. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése

Az ellenőrzés

ideje

nyilvános megállapítása

-

-

7. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Az ellenőrzés, vizsgálat

ideje

nyilvános megállapítása

 

-

 

8. Az intézmény nyitva tartása és az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események

Az intézmény a nyitva tartását az alábbi rend szerint határozza meg:

Kivonat a szervezeti és működési szabályzatból:

A Gyáli Ady Endre Általános Iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.30 órától este 19.30 óráig tart nyitva. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani.

 

A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények:

A rendezvény, esemény

időpontja

megnevezése

2016. 10. 24-28.

Projekthét

2016. 11. 24.

Városi szavalóverseny

2017. 02. 15.

Kistérségi idegen nyelvi vers- és prózamondó verseny

2017. 04. 26.

Városi „Szép olvasás” verseny

2017. 05. 20.

Családi nap

2017. 06. 16

Ballagás

 

 

9. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai - a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai: -

 

 

10. Aszervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

Pedagógiai program 2013

Házirend 2013

Szervezeti és működési szabályzat 2013.

 

 

11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

Sorszám

Pedagógus azonosító száma

Munkaköre

Végzettsége

Szakképzettsége

1.

72457289232

pedagógus

főiskola

biológia –kémia - számítástechnika szakos tanár

2.

74668252427

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító

3.

75694837366

igazgató-helyettes

főiskola

általános iskolai tanító, közoktatási vezető

4.

77687040272

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító, ének szakterület

5.

79031370402

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító

6.

75435331362

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító, fejlesztő pedagógus

7.

75605365436

pedagógus

főiskola

matematika-fizika szakos általános iskolai tanár

8.

78848956279

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító rajz és népművelés szakkollégiumi képzéssel

9..

78895649423

pedagógus

egyetem

német nyelv és irodalom szakos tanár

10.

72884625941

pedagógus

főiskola

testnevelés szakos tanár, sportedző, sportoktató

11.

71700334183

igazgató-helyettes

főiskola

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos tanár, közoktatási vezető

12.

73057045739

pedagógus

egyetem

okleveles magyartanár, játék és szabadidő-szervező tanár

13.

77064027792

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel

14.

76376167086

pedagógus

főiskola

magyar szakos általános iskolai tanár, drámapedagógus, orosz szakos tanár

15.

72860257705

pedagógus

főiskola

matematika-fizika szakos általános iskolai tanár, oktatástechnológus

16.

74016500361

igazgató

egyetem

közoktatási vezető, magyar szakos tanár, általános iskolai tanító közművelődés szakkollégiumi képzéssel, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

17.

72528891006

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító informatika műveltségi területen

18.

72335136557

pedagógus

egyetem

okleveles történelem szakos bölcsész és tanár

19.

73141615592

pedagógus

egyetem

orosz nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

20.

72909252003

pedagógus

főiskola

angol szakos nyelvtanár

21.

72950851919

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító

22.

72778805656

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi terület

23.

73807251919

pedagógus

főiskola

óvodapedagógus, általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi terület

24.

76065518891

pedagógus

főiskola

történelem szakos tanár

25.

73149732254

pedagógus

egyetem

okleveles történelemtanár, okleveles magyartanár

26.

73119855861

pedagógus

egyetem

okleveles biológiatanár, okleveles történelemtanár

27.

71684020079

pedagógus

egyetem

német szakos nyelvtanár, magyar szakos tanár, német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

28.

78939418040

pedagógus

egyetem

német nyelv és irodalom szakos tanár

29.

72528521014

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító matematika műveltségi területen

30.

72570882537

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító, természetismeret műveltségi terület

31.

78502486922

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen, óvodapedagógus

32.

72335137886

pedagógus

főiskola

földrajz-technika szakos tanár, földrajz szakos középiskolai tanár

33.

77698209182

pedagógus

egyetem

okleves testnevelés tanár

34.

73537799690

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító, testnevelés szakos tanár

35.

77004832524

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító matematika szakkollégiumi képzéssel

36.

78820793732

pedagógus

főiskola

tanító, angol szakos nyelvtanár

37.

75231750571

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel

38.

78766910041

pedagógus

egyetem

fizika szakos középiskolai tanár

39.

73159821240

pedagógus

főiskola

táncpedagógus

40.

76730340153

pedagógus

főiskola

ének-zene és matematika szakos általános iskolai tanár

41.

72916887333

pedagógus

főiskola

vizuális kommunikáció szakos tanár, rajz szakos középiskolai  tanár

42.

78840732743

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító, ének-zene műveltségi területen

43.

71533795401

pedagógus

egyetem

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, művelődésszervező, művelődési és felnőttképzési menedzser

44.

72950293460

pedagógus

főiskola

mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanár, biológia szakos általános iskolai tanár

45.

72938469189

pedagógus

főiskola

matematika-informatika szakos tanár

46.

72403219124

pedagógus

főiskola

matematika-testnevelés szakos általános iskolai tanár, sportedző

47.

71994136405

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító, fejlesztő pedagógus

48.

73179514443

pedagógus

főiskola

általános iskolai történelem szakos tanár

49.

72335138560

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi terület

50.

71565918350

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító

51.

75138707210

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen

52

73159399362

pszichológus

egyetem

okleveles pszichológus

 

 

 

12. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

A nevelő és oktató munkát segítők száma: 5. fő.

Sorszám

Munkaköre

Végzettsége

Szakképzettsége

1.

iskolatitkár

főiskola

kertészmérnök, iskolatitkár

2.

iskolatitkár

gimnáziumi érettségi

pénzügyi és számviteli ügyintéző

3.

pedagógiai asszisztens

főiskola

idegenforgalmi közgazdász

4.

pedagógiai asszisztens

gimnáziumi érettségi

 

5.

könyvtáros

főiskola

könyvtáros

 

 

13. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

Mérés-értékelés

megnevezése

Eredmények

2011. év

2012. év

2013.év

2014.év

2015. év

országos mérés matematika 6. évfolyam

1491

1476

1444

1499

1498

országos mérés matematika 8. évfolyam

1618

1649

1638

1610

1601

országos mérés szövegértés 6. évfolyam

1466

1474

1511

1501

1497

országos mérés szövegértés 8. évfolyam

1618

1625

1585

1556

1567

 

 

14. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

14.1. Kimaradási mutatók:

Megnevezés

Az intézmény kimaradási mutatói

2011.év

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

7. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 7. évfolyamból kimaradó tanulók száma

-

-

-

-

-

- 7. évfolyamból kimaradó tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

-

-

-

-

-

8. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 8. évfolyamból kimaradó tanulók száma

-

-

-

-

-

- 8. évfolyamból kimaradó tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

-

-

-

-

-

Az intézmény adatai:

-

-

-

-

-

- az intézményből kimaradó tanulók száma

-

-

-

-

-

- az intézményből kimaradó tanulók % (az intézményben tanulókhoz viszonyítva)

-

-

-

-

-

 

 

14.2. Lemaradási mutatók:

Megnevezés

Az intézmény lemaradási mutatói

2011.év

2012. év

2013. év

2014.év

2015. év

1. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 1. évfolyamból lemaradó tanulók száma

-

1

2

3

1

- 1. évfolyamból lemaradó tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

-

1.%

2 %

4%

1 %

2. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 2. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

1

-

-

-

-

- 2. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

1 %

-

-

--

--

3. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 3. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

-

-

-

1

-

- 3. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

-

-

-

1%

-

4. évfolyam adatai:

-

-

-

-

--

- 4. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

1

-

-

1

-

- 4. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

1 %

-

-

1%

-

5. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 5. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

2

-

-

-

--

- 5. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

2 %

-

-

-

-

6. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 6. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

-

-

-

-

-

- 6. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

-

-

-

-

--

7. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 7. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

-

-

-

1

 

- 7. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

-

-

-

 

-

8. évfolyam adatai:

-

-

-

-

--

- 8. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

-

-

-

-

-

- 8. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

-

-

-

-

-

Az intézmény adatai:

-

-

-

 

-

- az intézményben adott tanévben lemaradó tanulók száma

4

1

2

6

1

- az intézményben az adott tanévben lemaradó tanulók % (az intézményben tanulókhoz viszonyítva)

 

0,6 %

 

0,2 %

 

0,3 %

 

0,09%

0,01%

 

 

15. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások

Foglalkozás neve

Igénybevétel

Egyéb igénybevételi
feltétel leírása

 

Ingyenes

Térítéses

 

 

Alsóban

 

Környezetismeret

x

 

 

 

Báb

x

 

 

 

Kézműves

x

 

 

 

Mini-Lük

x

 

 

 

Mesezug

x

 

 

 

Rajz

x

 

 

 

Énekkar

x

 

 

 

Kölyök atlétika

x

 

 

 

 

Felsőben minden évfolyamon

 

Magyar korrepetálás

X

 

 

Magyar tehetséggondozás

X

 

 

Magyar előkészítő

X

 

 

Matematika korrepetálás

X

 

 

Matematika

X

 

 

Matematika előkészítő

X

 

 

Történelem

X

 

 

Német ország ismeret

X

 

 

Német nyelvvizsga előkészítő

X

 

 

Angol nyelvvizsga előkészítő

X

 

 

Kémia korrepetálás

X

 

 

Kémia tehetséggondozás

X

 

 

Földrajz korrepetálás

X

 

 

Informatika

X

 

 

Rajz

X

 

 

Színjátszó

X

 

 

Háztartástan

X

 

 

Frizbi

X

 

 

Tömegsport

X

 

 

           
 

 

 

16. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

16.1. Házi feladat szabályai

Kivonat a házirendből:

5.12.b. Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:

·         Ha alsó tagozatos vagy hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapsz sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.

·         Ha felső tagozatos vagy a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapsz sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.

·         A napi írásbeli házi feladat mennyisége annyi lehet tantárgyanként amennyit folyamatos és koncentrált munkával tíz perc alatt meg tudsz oldani.

·         Magyar irodalomból évente 4-5 alkalommal a fentinél több időt igénylő írásbeli munkát kaphatsz házi feladatként (pl. házi fogalmazás, műelemzés). Ilyenkor szóbeli feladatot külön nem kapsz.

·         A feladott szóbeli tanulás mennyisége mindig annyi, amennyit a tanmenet szerinti haladás egyik óráról a másikra megkíván. Összefoglalás, ill. témazáró dolgozatok előtt szükséges az egész témakör tananyagát átismételned.

16.2. Iskolai dolgozatok szabályai

Kivonat a házirendből:

5.12.a.  A témazáró dolgozatok időpontját egy héttel előbb közlik veled tanáraid. Egy nap legfeljebb két témazáró dolgozatot írattathatnak veled. A hatodik órában csak akkor kell témazáró dolgozatot írnod, ha az adott tárgyból az órarendben nincs 1-5. órád. Az írásbeli dolgozatokat kijavítva egy héten, rendkívüli esetben két héten belül megkapod a szaktanáraidtól.

 

 

17. Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

17.1. Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Kivonat a házirendből:

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek az évfolyamukra vonatkozó, a helyi tantervben előírt, adott tantárgyakra vonatkozó követelményekkel.

17.2. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Kivonat a házirendből:

5.10. Tanulmányaidat, személyedet érintő kérdésekről bármikor tájékoztatást kaphatsz az osztályfőnöködtől, szaktanáraidtól. Ha valamilyen okból kifolyólag osztályozó vizsgát kell tenned, akkor tanév végén, vagy augusztusban, a javító vizsgákkal egyidőben van rá lehetőséged. 

Az osztályozó vizsgára jelentkezni a szülő írásbeli kérelmével a szorgalmi időszakra, legkésőbb május 31-ig lehet.

A vizsga

megnevezése

tervezett ideje

félévi osztályozó vizsga

2017. január 25.

2017. január 26.

év végi osztályozó vizsga

2017. június 12.

2017. június 13.

javító- és különbözeti vizsga

2017. augusztus 23..

 

 

18. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

 

2016/2017. tanév

Iskolai osztály

Az osztályban tanulók száma

1.a

22 fő

1.b

24 fő

1.c

25 fő

2.a

32 fő

2.b

27 fő

3.a

26 fő

3.b

17 fő

3.c

26 fő

4.a

29 fő

4.b

25 fő

4.c

27 fő

5.a

29 fő

5.b

28 fő

5.c

29 fő

5.d

30 fő

6.a

29 fő

6.b

27 fő

6.c

22 fő

7.a

29 fő

7.b

19 fő

7.c

25 fő

8.a

27 fő

8.b

24 fő

8.c

26 fő

 

 

19. Továbbtanulási mutatók a 2015/2016. tanévben

 

8. osztályosok száma:                                          72  fő  (100 %)

Érettségit adó intézménybe felvettek:                 48 fő    (96 %)

            Ebből Gimnázium:                                         20 fő   (28 %)

Szakközépiskola:                                49 fő   (68 %)

 

Szakmunkásképző és szakiskola:                      3 fő     (4 %)

 

 

 

 

 

Kategória Cím A Verseny dátuma A verseny helyszíne
Humán Városi szavalóverseny 2016 2016/11/24 - 15:00 Gyáli Ady Endre Általános Iskola
Humán Iskolai szavaló verseny alsó tagozat 2016/11/16 - 14:30 Gyáli Ady Endre Általános Iskola
Humán Iskolai szavalóverseny 2016 2016/11/16 - 14:30 Gyáli Ady Endre Általános Iskola
Márton-nap Márton-napi online verseny 2016/11/11 (Egész nap) Gyáli Ady Endre Általános Iskola
sport Birkózás Diákolimpia Országos Döntő 2016 2016/11/05 (Egész nap) Tatabánya
országismeret Országismereti verseny 2016/10/27 - 15:00 Gyáli Ady Endre Általános Iskola
sport Körzeti mezei futóverseny Kakucs, 2016 2016/10/10 - 08:00 Kakucs
Mosolyrend Mosolyrend 2016/2017 negyedév 2016/09/01 - 00:00 Gyáli Ady Endre Általános Iskola
sport Vollé! 2020 Röpsuli program 2016/05/22 - 12:45 Budapest, Folyondár u.15. VASAS sportcsarnoka
sport Városi Labdarúgó Bajnokság 2016/05/20 - 08:00 Gyál
Szülői értekezlet 2016. november-december
2016 nov 27
templommaria képe
16/11/22 13:11
templommaria
Márton-napi lámpás felvonulás

Kedves Szülők és Gyerekek!

Márton-napi lámpás felvonulásra hívunk minden érdeklődőt

november 11-én 16:30 órára az Ady iskolához.

Kovács Viktória képe
16/11/07 07:11
Kovács Viktória
Fogadónap

2016. november 7-én 17:00 órától fogadóórát tartunk a szaktanárok részvételével.

2016 nov 7
Kovács Viktória képe
16/11/07 07:11
Kovács Viktória
Városi ünnepség október 23-án

Október 23-án iskolánk diákjai adták a városi műsort.

Az előadás rendezői: Fábiánné Szálkai Gabriella, Kovács Viktória, Rózsa Aliz és Zabán Klára

Kovács Viktória képe
16/11/07 07:11
Kovács Viktória
Az aradi vértanúkra emlékezünk

Október 6-án olyan hősökre emlékezünk, akik életüket áldozták a magyar nép szabadságáért. Nem harcokban estek el, hanem az 1848-49-es szabadságharcunkat leverő nagyhatalom bosszúja végzett velük.

Ha van kedvetek, nyomozzatok velünk, mi történt 1849. október 6-án!

 

templommaria képe
16/10/05 06:10
templommaria
Szakkörök a 2016/2017-es tanévben
laszloblanka képe
16/09/30 12:09
laszloblanka
Őszi papírgyűjtés

A hagyományoknak megfelelően versenyt hirdetünk az osztályok között! A legtöbb papírt gyűjtőket értékes ajándékokkal jutalmazzuk!

2016. szeptember 26-30.
Helye: Piactér

laszloblanka képe
16/09/22 09:09
laszloblanka
Elkezdődött a digitális jövő Gyálon

Szeptember 9-én átadták iskolánkban a Samsung Smart School rendszerrel felszerelt tabletes termeket.

Az eseményről szóló kormányzati közlemény az alábbi linken olvasható:

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/digitalis-jolet-program/hirek/elkezdodott-a-digitalis-jovo-gyalon

A videó megtekinthető az alábbi linken:

 

További képek a címra kattintva a galériában.

Kovács Viktória képe
16/09/10 10:09
Kovács Viktória
Szülői értekezletek 2016. szeptember

2016 szep 5
templommaria képe
16/09/05 15:09
templommaria
Sikeres nyelvvizsga

Iskolánk tanulói  június 7-én sikeres nyelvvizsgát tettek angol illetve német nyelvből.

Gratulálunk alábbi tanulóinknak:

Kovács Viktória képe
16/08/26 07:08
Kovács Viktória
Tankönyvosztás

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gyáli Ady Endre Általános Iskolában

 a tankönyvek osztása az alábbi időpontokban lesz:

Alsó tagozatos tanulók számára      2016. augusztus 29-én, hétfőn   8:00-12:00 és 13:00-17:00.

Felső tagozatos tanulók számára    2016. augusztus 30-án, kedden  8:00-12:00 és 13:00-17:00.

templommaria képe
16/08/25 13:08
templommaria
Tájékoztatás az étkezésről és az augusztusi befizetésről

A tanulói étkezés befizetésével kapcsolatos tájékoztatók.

laszloblanka képe
16/08/09 12:08
laszloblanka
Javító-, különbözeti- és szintfelmérő vizsgák

Kedves Tanulók és Szülők!

Tájékoztatom az érintetteket, hogy iskolánkban a javító- és különbözeti vizsgák időpontja:

2016. augusztus 24. (szerda) 9.00

Ebben az időpontban bonyolítjuk le az újonnan érkező  tanulók számára a nyelvi csoportba

soroláshoz szükséges szintfelmérő vizsgákat is.

A vizsgákra a tanulók hozzanak magukkal íróeszközt!

A javítóvizsgára jelentkezés a bizonyítvánnyal történik.

Ildikónéni képe
16/08/03 13:08
Ildikónéni
Tájékoztató a révfülöpi táborról

Idén augusztus 11 és 18 között kerül sor a nyári táborunkra. A tájékoztatót és a szülői nyilatkozatott alább lehet letölteni.

templommaria képe
16/07/16 00:07
templommaria
Szülői értekezlet a szeptemberben első osztályba lépő gyerekek szülei számára

Tisztelt Szülők!

A Gyáli Ady Endre Általános Iskolában 2016. június 08-án, szerdán 18:00 órától szülői értekezletet tartunk

a szeptemberben első osztályba lépő gyerekek szülei számára az alábbiak szerint:

laszloblanka képe
16/05/31 18:05
laszloblanka
Adysok Erdélyben, Ady Endre nyomában

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatán a Határtalanul! programban idén 2167000 ft támogatást nyert az Adysok Erdélyben, Ady Endre nyomában című pályázatunk, így a hetedik évfolyam 63 tanulója 7 kísérő nevelővel Romániába utazott.

Az utazásról szóló beszámlolót itt olvashatják.

templommaria képe
16/05/31 09:05
templommaria
NYÁRI NAPKÖZI ÉTKEZÉS TÉRÍTÉSI DÍJAK BEFIZETÉSE

NYÁRI NAPKÖZI ÉTKEZÉS TÉRÍTÉSI DÍJAK BEFIZETÉSE

Tájékoztatom a kedves Szülőket, hogy a 2016. JÚNIUS 16. és AUGUSZTUS 12. között
a GYÁLI ZRINYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN tartandó nyári napköziben az
étkezést igénybe vevők a térítési díjat az alábbiak szerint fizethetik be:

BEFIZETÉS HELYE:
GYÁL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI NONPROFIT KFT.
2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44. házipénztára

BEFIZETÉS IDŐPONTJA:
legkorábban JÚNIUS 8. SZERDA 8.00 – 15.00 óra között
majd minden héten SZERDÁN 8.00 – 15.00 óra között

Felhívjuk a kedves Szülők figyelmét, hogy az étkezési díjat minden esetben ELŐRE, az
étkezés megkezdése előtt ÖT MUNKANAPPAL kell befizetni, ennek hiányában
gyermeke étkeztetését nem tudjuk biztosítani.

laszloblanka képe
16/05/30 12:05
laszloblanka
A 2016/2017-es tanév, leendő első osztályosok névsora

2016/2017

laszloblanka képe
16/05/30 12:05
laszloblanka
Látogatás a Goethe Intézetbe

Április 26-án jutalomutazásra invitáltuk legtehetségesebb és legszorgalmasabb diákjainkat. Azok a németes tanulók, akik aktívak voltak a tanév során - részt vettek interaktív országismereti versenyünkön, jól szerepeltek az idegen nyelvi olvasási versenyen, eredményesek voltak a szavalóversenyen, és tanórai munkájuk is kiemelkedő volt -, ellátogathattak a Goethe Intézetbe. A gyerekek bejárhatták az épületet, kürülnézhettek a könyvtárban, illetve országismereti vetélkedő keretében ismerkedhettek Németországgal. A Goethe-Institut a világ 98 országában van jelen, és legfőbb célkitűzése, hogy a német nyelvet és kultúrát népszerűsítse.

Bízunk benne, hogy a nyelvtanulás megszerettetéséhez mi magunk is hozzá tudunk járulni, hiszen ha megtaláljuk a megfelelő módszereket, akkor - ahogy Sub Bass Monster énekli - "nem kunszt az idegen nyelv, amely talán nem is idegen". Eredményes nyelvtanulást kívánunk mindenkinek!

További képek a teljes cikk megnyitásakor láthatók.

Kovács Viktória képe
16/05/02 23:05
Kovács Viktória
Továbbképzés iskolánkban

Április 22-én az idegen nyelvi munkaközösség továbbképzést rendezett a környező iskolák pedagógusai számára, amelyre Gyálról, Felsőpakonyról és Vecsésről érkeztek vendégeink. A szakmai délutánon a Redmenta tesztkészítő-oldal fejlesztői, Mérő Bálint és Bordás Ádám mutatták be az oldal működését.

Kovács Viktória képe
16/05/02 22:05
Kovács Viktória
Megyei idegen nyelvi vers- és prózamondó verseny

Április 22-én 19 tanulónk utazott Gödöllőre, a megyei idegen nyelvi vers- és prózamondó  versenyre,

hogy előadói tehetségét, angol és német kiejtését próbára tegye.

Diákjaink öt korcsoportban szerepeltek, és igazán elégedettek lehetünk teljesítményükkel.

Kovács Viktória képe
16/05/02 22:05
Kovács Viktória
Ovisok iskolalátogató sétája

laszloblanka képe
16/04/24 18:04
laszloblanka
Angol nyelvvizsgára jelentkezési lehetőség iskolánkban

Tisztelt Szülők! Iskolánk egyik fő pedagógiai célkitűzése, hogy tanulóink kiváló és alapos nyelvtudásra tegyenek szert. A korábbi évekhez hasonlóan diákjainknak idén is lehetőségük nyílik az életkoruknak megfelelő nemzetközi nyelvvizsga letételére.A cambridge-i nyelvvizsga rendszerhez tartozó Young Learners' vizsgák (Starters, Movers, Flyers) tartoznak ebbe a körbe. Iskolánk felkérésére a nyelvvizsga megszervezését és lebonyolítását itt helyben (iskolánkban) a British Council munkatársai végzik majd 2016. június 9-én.

Ildikónéni képe
16/04/22 19:04
Ildikónéni
Tájékoztatás a 2016/2017. évi tankönyvrendelésről
laszloblanka képe
16/04/05 14:04
laszloblanka
Digitális Témahét

Nyiss a digitális jövőre!

Egy hét, amely a ma már nélkülözhetetlen készségek fejlesztéséről szól!  

2016. április 4-8. között legyen a digitális eszközöké a főszerep az iskolákban!

Kovács Viktória képe
16/03/25 10:03
Kovács Viktória
Általános iskolai beiratkozás tájékoztatója

templommaria képe
16/03/11 21:03
templommaria
Tájékoztató szülői értekezlet a 2016-2017. tanév első osztályos tanulóinak szülei részére

2016 már 21
laszloblanka képe
16/03/07 20:03
laszloblanka
Kijelölt szakszolgálati körzetek 2016/2017. tanévben
templommaria képe
16/02/29 11:02
templommaria
Kijelölt általános iskolai felvételi körzetek 2016/2017. tanévben
 
 

templommaria képe
16/02/29 11:02
templommaria
Tankerületi idegen nyelvi vers- és prózamondó verseny

Kovács Viktória képe
16/02/22 11:02
Kovács Viktória
Hittan és erkölcstan szülői tájékoztató

templommaria képe
16/02/20 13:02
templommaria
Határtalanul 2015

2015 – Ebben a tanévben már az ötödik alkalommal utazunk Erdélybe! 

 

templommaria képe
15/11/28 14:11
templommaria
Projekthét a Gyáli Újságban

A projekthétről szóló cikk az alábbi linken olvasható:

templommaria képe
15/11/24 20:11
templommaria
Papírgyűjtés eredménye

Papírgyűjtés 2015. október

laszloblanka képe
15/10/22 20:10
laszloblanka
Elfelejtett jelszó

Mit tegyek, ha nem tudok belépni a honlapra?

templommaria képe
15/09/10 14:09
templommaria
Tájékoztatás az iskolai étkeztetés megrendeléséről a 2015/2016-os tanévben

juhaszkata72 képe
15/08/07 07:08
juhaszkata72
Hogyan óvjuk meg gyermekeinket a rosszindulatú idegenektől? - Szülői Klub

juhaszkata72 képe
15/05/06 07:05
juhaszkata72
SZÜLŐI KLUB

juhaszkata72 képe
15/04/21 13:04
juhaszkata72
Tankötelezett korú tanulók személyazonosító okmánnyal történő ellátásának feltételei

juhaszkata72 képe
15/04/15 06:04
juhaszkata72
Oktatási igazolvány = diákigazolvány nyomkövetése

juhaszkata72 képe
14/11/11 13:11
juhaszkata72
Tartalomszűrés az interneten avagy hogyan védjük meg gyermekeinket az internet veszélyeitől

juhaszkata72 képe
13/05/06 15:05
juhaszkata72
Iskolai élet a FACEBOOK oldalain

Az iskolai események a képre kattintva követhetőek: 

Kovács Viktória képe
12/05/08 04:05
Kovács Viktória